AYDINLATMA VE RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA VIRMAN, kullanıcılarının, üyelik bilgilerinin Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesi ve korunmasına üst seviyede önem vermektedir. Kullanıcılarının kişisel verilerinin kanunlara uygun olarak işlenip saklandığının bilmesi ve Kullanıcılarının izin vermesi amacıyla işbu aydınlatma ve rıza metni hazırlanmıştır. İşbu Metnin kabulü ile Kullanıcı KVK kapsamında izin vermiş olmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA AYDINLATMA VE RIZA METNİ Genel Virman sanal yatırım simülasyonu (“VIRMAN”) oynamak isteyen kullanıcının (“KULLANICI”) Gmail veya Facebook hesabı ile üyelik kaydı yapması gerekmektedir. Gmail veya Facebook üzerinden üye kaydı yapılmakla beraber KULLANICI’nın bazı verileri de VIRMAN tarafından alınmaktadır. Söz konusu bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK”) kapsamında kişisel veri niteliği taşımaktadır. KVK kapsamında alınan veriler VIRMAN tarafından en iyi şekilde korunmaktadır. VIRMAN, KULLANICI’nın kişisel verilerini KVK kapsamında nasıl işlendiğini, kimlerle paylaşılabileceğini, nasıl korunduğunu, bilgi talep etme hakkı gibi KVK içerisinde yer alan tüm hususları gösterebilmek adına işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni hazırlamıştır. VIRMAN tarafından işbu Metin her zaman değiştirilebilir. KULLANICI, işbu metne her zaman en son güncellenmiş haliyle kolaylıkla ulaşabilir ve yayımlanmakta olan güncel hali geçerli olur. Kişisel Veri Sorumlusu VIRMAN ve Buğra Göçümlü, KULLANICI’nın kişisel verilerinin korunmasından sorumludur. Veri Sorumlusu sıfatıyla, KULLANICI’nın kişisel verilerini toplayabilecek, işleyebilecek, aktarabilecek ve mevzuat kapsamında diğer işlemleri yapabilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amacı KULLANICI, VIRMAN, üyelik başvurusunu Gmail veya Facebook üyeliği üzerinden yapacak olup giriş yapılan hesap üyeliği üzerinden ilgili verileri alınacaktır. VIRMAN, KVK 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca KULLANICI’nın verilerini toplayıp işleyebilecektir. VIRMAN, KULLANICI’nın sanal yatırım simülasyonunu güvenilir şekilde oynamalarını sağlamak amacıyla KULLANICI verisi istemektedir. Elde edilen veriler güvenli şekilde toplanmakta ve saklanmaktadır. Elde edilen veriler KULLANICI’nın daha kaliteli bir sanal yatırım simülasyonu oynayabilmesi için simülasyonun geliştirilmesinde kullanılabilecektir. İşbu Metnin kabulü ile KULLANICI kişisel verilerinin işlenmesine rıza vermiş olurlar. Kişisel Verilerin Aktarılması VIRMAN KULLANIC’nın verileri KVK’nın 8 inci ve 9 uncu maddeleri uyarınca aktarabilme hakkını saklı tutar. VIRMAN, gerektiği takdirde, çözüm ortakları, yatırımcılar, diğer paydaşlar, kanun tarafından yetkilendirilen kamu veya özel kişiler ile KULLANICI verilerini paylaşabilir. VIRMAN, yine gerektiği takdirden kişisel verileri mevcut güvenlik seviyesi ile aynı ölçüde olan veri güvenlik düzenlemesi olan/olmayan ülkelere aktarabilir. VIRMAN, her durumda veri aktarımında gereken en üst seviyede koruma tedbirleri sağlayarak verilerin güvenli biçimde aktarımını sağlar. KULLANICI’nın işbu Metni kabul etmeleri ile rıza vermiş olur. KULLANICI’nın Hakları KULLANICI kişisel veri sahibi olarak KVK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir. KULLANICI; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Üyeliğin sona ermesi veya sonlandırılması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. KULLANICI, yukarıda sayılan hakları kapsamında bir bilgi talep ettiği takdirde VIRMAN tarafından en geç 30 gün içerisinde talebe yanıt verilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde KULLANICI talebi, öngörülen ücret karşılığında karşılanacaktır. KULLANICIN Haklarını Kullanma Usulü KULLANICI’nın, yukarıda sayılan haklarını kullanmak isterse, sahip olduğu kişisel verisini tespit etmesini sağlayacak kimlik bilgileri ile hangi hak kapsamında bilgi istediğini açıklayan talebi “Çeliktepe Mah. Çınarcık Sok. Greenox Residence No:25 D:310 Kağıthane/İSTANBUL” adresine alındı teyitli posta ile göndermesi gerekmektedir. KULLANICI, başvurusunda • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, • Talep konusu bilgilerini içermelidir. Ayrıca başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Virman sanal yatırım simülasyonu (“VIRMAN”) kullanıcısının (“KULLANICI”) verilerini yüksek seviye korumaktadır. Veriler KULLANICI tarafından verilen izin ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK”) ve ilgili mevzuat uyarınca toplanmakta, işlenmekte ve diğer işlemlere tabi tutulmaktadır. VIRMAN, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı KULLANICI’sı ile paylaşarak ilgili veriler hakkında aydınlatma görevini yerine getirmektedir. VIRMAN, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak her halükârda yayımlanmakta olan Gizlilik ve Çerez Politikası hükümleri geçerlidir. VIRMAN KVK’nın yanında Google ve Apple Gizlilik Politikası ve Kurallarına da bağlıdır. KULLANICI veri güvenliği gerek ülke mevzuat gerekse Google ve Apple politika ve kuralları doğrultusunda yüksek düzeyde korunmaktadır. KULLANICI Gmail veya Facebook üyelikleri ile VIRMAN’a üye olabilmektedir. Söz konusu iki hesaptan VIRMAN tarafından bazı veriler alınmaktadır. Bu verileri, • Ad Soyad • Mail Adresi • Profil Fotoğrafı oluşturmaktadır. VIRMAN tarafından toplanan veriler KVK, Google ve Apple hüküm ve politikaları uyarınca toplanmakta, işlenmekte ve gerektiğinde aktarılabilmektedir. VIRMAN, yine gerektiğinde yurtiçi veya şartları dahilinde yurtdışında, çözüm ortakları, sponsorları, yatırım ortakları, paydaşları, sözleşme tarafı veya sözleşme ile ilgili üçüncü kişiler yahut kanun uyarınca yetkili kamu veya özel kişilere verileri aktarabilmektedir. VIRMAN, KULLANICI’sına daha iyi bir yatırım simülasyonu sunabilmek için KULLANICI verilerini kullanabilecektir. Bu kapsamda, yazılım yönünden geliştirme, yatırım ve çözüm ortakları ile paylaşma, pazarlama ve sponsor çalışmalarında kullanma gibi her türlü araştırma, geliştirme, yeni ürün veya hizmetler sunabilmesi amacıyla toplayabilecek, saklayabilecek, işleyebilecek ve yukarıda bahsedilen taraflarla paylaşabilecektir. KULLANICI işbu Gizlilik Politikasını kabul ederek tüm işlemlere izin vermiş olur. Çerez Politikası Çerez, ziyaret edilen web sitesi tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. VIRMAN, bünyesinde toplanan çerez verilerine ilişkin KVK, Google ve Apple hüküm ve politikalarıyla uyum içerisindedir. VIRMAN, programın zorunlu işlevini sağlayabilmek, sistemsel analizlerini yapabilmek, programın işlevselliğini artırabilmek, kullanım kolaylığı sağlayabilmek, kişiselleştirme ve pazarlama çalışmalarını yapabilmek için çerezleri kullanabilir. KULLANICI’ya çerez ayarlarına yönelik tarayıcılar tarafından seçenekler sunulmaktadır. KULLANICI dilediği takdirde tarayıcıları üzerinden çerez tercihlerini değiştirebilecektir. Gizlilik ve Çerez Politikası, Aydınlatma ve Rıza Metni ile tamamen uyum içerisinde olup eksik hususlar Metnin hükümleri geçerlidir. KULLLANICI Gizlilik ve Çerez politikasını kabul ederek yukarıda açıklanan tüm işlemler için izin vermiş olur.